Messerchmidt-dommer i ny brøler

Den omstridte dommer i sagen mod Morten Messerschmidt har flere sager på sit -cv.

Ekstra Bladet kan afsløre, at dommer Søren Holm Seerup sidste år formåede at gøre sig selv inhabil med en kommentar i retten. Dommeren måtte ‘vige sit sæde’, men senere dukkede han til stor forundring op som dommer i samme sag.

Afsløringen kommer efter, Morten Messerschmidt har klaget over dommer Søren Holm Seerup, som DF’eren mener var ‘inhabil’ på grund af ytringer på Facebook i sagen om EU-svig og dokumentfalsk. DF’s næstformand blev idømt seks måneders betinget fængsel.

Den tidligere drejer sig om en bemærkning fra dommer Søren Holm Seerup under en fristforlængelse af en varetægtsfængsling i marts 2020.

‘Begår kriminalitet’
Langt tid før en eventuel dom sagde dommeren – ifølge en klage fra en forsvarsadvokat – at de sigtede ‘begår kriminalitet’, viser retsbogen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Det fik dommer Søren Holm Seerup til er erklære sig selv inhabil, og han måtte derfor vige sit sæde i retten, viser retsbogen. Dommeren havde ikke af egen drift taget sin habilitet op til overvejelse.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i retsbogen for 23. marts 2020 i sagen, hvor en forsvarsadvokat klagede over, at ‘dommeren på retsmødet den 9. marts 2020 udtalte sig om en konkret situation med en bemærkning om, at de sigtede “begår kriminalitet”‘.

Herefter fremgår det af retsbogen, at dommer Søren Holm Seerup selv analyserer sig frem til, at han på baggrund af sin egen bemærkning er inhabil i sagen.

‘Uanset at dette blev nævnt i en sammenhæng, der ikke havde med sagens mistanke- eller skyldspørgsmål at gøre, finder retten, at bemærkningen kan være egnet til at blive opfattet som en stillingtagen til skyldspørgsmålet. På den baggrund tager retten inhabilitetsindsigelsen til følge’, står der i retsbogen.

‘Thi bestemmes: Dommeren viger sit sæde.

Sagen udsat.

Retten hævet kl. 13.00.

Seerup

Dommer’

 

Vis mere

Vis mindre

Dukkede op igen
Et halvt år efter sad dommeren igen i retten i samme sag, da de nu tiltalte skulle have deres straf. Det viser dombogen fra 3. august 2020, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Dommer Søren Holm Seerup var altså kun inhabil, når det gjaldt ‘skyldspørgsmålet’ ifølge ham selv. Nu var der tale om en tilståelsessag, og dermed vurderede dommeren, at han forsat var habil til at udmåle straffen.

Den dommer, som måtte trække sig på grund af en i retten, endte derfor med at sende de selvsamme mennesker flere år i fængsel.

Dommeren klapper ind
Ekstra Bladet har fået oplyst via retspræsident ved Retten i Lyngby – Elisabet Michelsen – at Søren Holm Seerup ikke har nogen kommentarer.

Samtidig understreger retspræsidenten, at det ikke er op til hende at vurdere, hvorvidt dommer Søren Holm Seerup er habil og fremstår upartisk, som loven kræver.

– Spørgsmål om upartiskhed og habilitet i de enkelte sager, som han dømmer i, hører ifølge retsplejelovens regler under ham selv, forklarer Elisabet Michelsen.

Hvis en dommers egen vurdering i byretten betvivles, så er det op til landsretten af afgøre sagen.

– Det er en juridisk vurdering, og som retspræsident kan jeg ikke bestemme, hvordan en juridisk vurdering skal falde ud i mine dommeres sager. Det er kun landsretten, som kan ændre de juridiske afgørelser, siger retspræsidenten.

Har fået advarsel før
Dommer Søren Holm Seerup har tidligere fået en kraftig påtale for en udtalelse i forbindelse med en retssag, kort før han skulle fælde dom.

‘Klageretten fandt, at udtalelsen i den givne sammenhæng havde været utilbørlig, og Klageretten udtalte i den anledning sin misbilligelse,’ står der i dommen fra Den Særlige Klageret i 2014.

Dermed har dommer Søren Holm Seerup fået et gult kort for ytringer, før Morten Messerschmidt klagede over retsformandens ytringer på Facebook før og efter dommen over DF’s næstformand.

Sagen fra 2014 tager udgangspunkt i en straffesag om økonomisk kriminalitet.

Her brugte retsformand Søren Holm Seerup udtrykket ‘dansen om guldkalven’, der er synonym med grådighed, ifølge Den Danske Ordbog.

Det faldt både den tiltalte og vedkommendes advokat for brystet, som derfor klagede over dommer Søren Holm Seerup til Den Særlige Klageret.

De mente, at bemærkningen kunne ‘virke stødende og som udtryk for foragt’ samt rejse tvivl om dommerens ‘upartiskhed’.

Fredag den 21. marts 2014 blev en sag om økonomisk kriminalitet optaget til dom.

Her er, hvad dommer Søren Holm Seerup selv mener, han sagde:

‘Jeg ønsker de tilstedeværende god weekend. For mit vedkommende vil weekenden jo gå med domsskrivning. Advokat B (anonymiseret, red.) har fortalt, at vejrudsigten lover regn, så det gør jo ikke så meget. Andre kan lave andre ting. Medlemmer af folkekirken kan gå i kirke på søndag, hvor epistelteksten er dansen om guldkalven. Rigtig god weekend.’, sagde Søren Holm Seerup ifølge ham selv.

Her er, hvad den tiltalte og vedkommendes advokat mener, at dommeren sagde:

‘Jeg vil nu ønske alle tilstedeværende en rigtig god weekend. For mit vedkommende vil weekenden bestå af domsskrivning. Til de fremmødte kan jeg sige, at teksten i kirken på søndag er »Dansen om Guldkalven«. Rigtig god weekend’, sagde Søren Holm Seerup ifølge tiltalte og advokat.

Dommer Søren Holm Seerup beklagede udtalelsen i en henvendelse til Den Særlige Klageret.

‘Jeg skal indledningsvis udtrykke min uforbeholdne beklagelse, hvis noget, jeg har sagt eller gjort, er blevet opfattet krænkende,’ skrev dommeren ifølge dommen i Den Særlige Klageret.

‘Jeg har ikke på noget tidspunkt haft til hensigt at støde klagerne, ligesom jeg ikke har indset, at min adfærd eller mine udtalelser måtte være egnet til at blive opfattet således. Jeg har fremsat en bemærkning, der var ment som en aldeles harmløs spøg,’ refereres dommeren for at have oplyst ifølge dommen.

Det fik dog ikke medlemmerne af Den Særlige Klageret til at mildne øjnene på dommer Søren Holm Seerup.

‘Dommer D’s (Søren Holm Seerup, red.) henvisning til ‘dansen om guldkalven’ var således i den konkrete situation egnet til at virke krænkende og til at drage hans upartiskhed i tvivl. Dette gælder uanset, hvad der har været dommer D’s bagvedliggende intention med udtalelsen,’ står der i dommen.

Retsformanden argumenterede også med, at tonen var munter i retssalen, men heller ikke det mildnede klageretten.

‘Klageretten finder tværtimod, at det må anses for en skærpende omstændighed, at retsformanden i en straffesag om alvorlig økonomisk kriminalitet under spøgefulde former fremkommer med en udtalelse som den foreliggende direkte over for de tiltalte og deres forsvarere i forbindelse med det afsluttende retsmøde og inden, der er afsagt dom i sagen,’ skriver klageretten.

Der blev aldrig et spørgsmål om inhabilitet i sagen, da den ikke blev anket fra byretten.

Kilde: Den Særlige Klagerets dom af 14. juli 2014.

 

Vis mere

Vis mindre

De tidligere sager påvirker dog ikke retspræsidentens syn på dommer Søren Holm Seerups virke.

– Jeg har generel tillid til, at dommer Søren Seerup passer sit job, siger Elisabet Michelsen.

Begyndte med et ‘like’
Sagen mellem Morten Messerschmidt og Søren Holm Seerup skyldes, at dommeren var aktiv på Facebook før og efter afgørelsen med likes og kommentarer relateret til sagen.

Meld-sagen drejer sig om svig med EU-midler og dokumentfalsk, og Morten Messerschmidt blev i midten af august idømt seks måneders betinget fængsel af en enig domsmandsret i sagen, som Ekstra Bladet startede i sin tid.

DF’s næstformand ankede dommen på stedet.

Efter dommen kunne Ekstra Bladet fortælle, at Søren Holm Seerup på Facebook likede et opslag fra tidligere folketingsmedlem og minister Søren Pind. Budskabet om, at DF’eren ikke burde forsætte som næstformand i partiet.

‘Liket’ fra Søren Holm Seerup – som siden helt har slettet sin profil på Facebook – faldt under 24 timer efter, at selvsamme retsformand idømte Morten Messerschmidt ved Retten i Lyngby.

Siden har flere medier beskrevet retsformandens Facebook-aktivitet, hvor han blandt andet for år tilbage har liket flere opslag om Meld-sagen. Omtalen skete på baggrund af materiale indsamlet af Morten Messerschmidt.

DF’s næstformand har nu indklaget Søren Holm Seerup for Den Særlige Klageret, som endnu ikke har afsat dom i sagen.

Spørgsmålet om dommerens habilitet tages op af Østre Landsret før ankesagen. Er dommer Søren Holm Seerup inhabil ifølge landsretten, skal sagen gå om i byretten.

Her er Retten i Lyngbys forklaring på, hvorfor straffen til Morten Messerschmidt endte på seks måneders betinget fængsel.

‘Retten har i forhold 1 lagt vægt på beløbets størrelse. Der er i formildende retning lagt vægt på, at tiltaltes forsæt efter bevisførelsen først indtraf et stykke inde i gerningsperioden. Der er i skærpende retning lagt vægt på, at tiltalte opretholdt vildfarelsen gennem længere tid, herunder i forhold til den revision, som DG Finans på Europa-Parlamentets vegne foretog. Det er ligeledes tillagt skærpende virkning, at svigen er begået i forhold til en mellemfolkelig myndighed. Retten har i forhold 2 i formildende retning lagt vægt på, at initiativet til dokumentfalsk efter bevisførelsen ikke udgik fra tiltalte, og i skærpende retning lagt vægt på, at det falske dokument blev benyttet som led i en formueforbrydelse.

Retten finder det upåkrævet, at fængselsstraffen kommer til fuldbyrdelse. Retten har herved lagt vægt på tiltaltes særdeles gode personlige forhold. Retten har tillige lagt vægt på sagsbehandlingstidens længde, der kun i et delvist omfang kan tilskrives tiltaltes forhold.’

Kilde: Retten i Lyngby

 

Vis mere

Vis mindre

Source link

- Advertisement -

Måske du kan lide